×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

วันที่  26  กรกฎาคม  2562

ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียน 
พร้อมใจกันปลูกต้นไม้เทอดไท้องค์ราชัน จำนวน 100  ต้น
ต้นไม้ประธาน คือ ต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

Comments: