×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

 

 

อุดมสังวรวิทยา  ค่าประจักษ์  ชุมชนรักสร้างสรรค์สมัครสมาน
หลวงปู่วัน สร้างโรงเรียน ให้ลูกหลาน  เป็นตำนานพุทธคุณ หนุนนำใจ

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี  คุณครูดี นักเรียนมีอัชฌาสัย  น้ำใจงาม ปฏิบัติตาม ระเบียบวินัย
ศูนย์รวมใจ อุดมสังวรวิทยา

เหลืองฟ้า คือ ศรัทธาความเชื่อมั่น  ผูกพัน สร้างสรรค์ขจัดปัญหา
สร้างคน สร้างเกียรติตลอดมา  ได้สมญา โรงเรียนอุดมสังวร......

 

<<<ชม...และ...ฟังเสียงเพลงมาร์ซ>>>

 

Comments: