อุดมสังวรวิทยา  ค่าประจักษ์  ชุมชนรักสร้างสรรค์สมัครสมาน
หลวงปู่วัน สร้างโรงเรียน ให้ลูกหลาน  เป็นตำนานพุทธคุณ หนุนนำใจ

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี  คุณครูดี นักเรียนมีอัชฌาสัย  น้ำใจงาม ปฏิบัติตาม ระเบียบวินัย
ศูนย์รวมใจ อุดมสังวรวิทยา

เหลืองฟ้า คือ ศรัทธาความเชื่อมั่น  ผูกพัน สร้างสรรค์ขจัดปัญหา
สร้างคน สร้างเกียรติตลอดมา  ได้สมญา โรงเรียนอุดมสังวร......

 

<<<ชม...และ...ฟังเสียงเพลงมาร์ซ>>>

 

Comments: