×

Error

The CEGCore2 library could not be found.


นางสมใจ  แพงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนุชรา วงศ์ไชยสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมัลฑริกา  ภาเภา
ครูอัตราจ้าง

นายประมงค์  สุขชิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางธรารัตน์  ก้อนตาล
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวภัทราวดี  ลังภูลี
พนักงานธุรการ

 งานบริหารวิชาการ

 

นางสาวอริศรา สอนไชยา 
ครู ชำนาญการ (หัวหน้า)

  
นางสาวนัยนา วงค์เหง้า 
ครูผู้ช่วย (ผู้ช่วยวิชาการ)

 

 

 

 

 

 

 

 งานบริหารงบประมาณ 

นางมลิวัลย์ บัวอ่อน 
ครู ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างบประมาณ) 

นางสมใจ แพงศรี 
ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างานการเงินและบัญชี)
 

 

นางสาวนิภาพร ไชยชมภู 
ครู (การเงินและบุญชี)

 
นางสาวชัสฎาพร อุดชาชน 
ครู (การเงินและบัญชี)

  

นางสาวนัยนา วงค์เหง้า 
ครูผู้ช่วย (เก็บรักษาเงิน)

 

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

จำนวน ชาย 2   คน หญิง 16  คน รวมทั้งหมด 18  คน

 

นายประมงค์ สุขชิน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางธรารัตน์  ก้อนตาล 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

 

นางสมใจ  แพงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

นางมลิวัลย์ บัวอ่อน 
ครู ชำนาญการพิเศษ

 นางบวรลักษณ์ ยะไชยศรี 
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวเตือนใจ พรหมสุขันธ์ 
ครู ชำนาญการ 

 

นางสาวมัชฌิมา บุญเลิศ 
ครู ชำนาญการ 

 

นางสาวอริศรา สอนไชยา 
ครู ชำนาญการ

 

นางสาวนิภาพร ไชยชมภู 
ครู 

 
 นางสาวกมลชนก ศรีสุดา
ครู


นางสาวนัยนา วงค์เหง้า 
ครู 

  

นางสาวชัสฎาพร อุดชาชน 
ครู

  

  นางสาวอักษร จันทะสา
ครูผุูช่วย

  

 นางสาวสุมินตรา ห้าวหาญ 
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวนุชรา วงค์ไชยสิทธิ์ 
ครูอัตราจ้าง
 

  

นางสาวมัลฑริกา  ภาเภา
ครูอัตราจ้าง
 

 

นางสาวภัทราวดี ลังภูลี 
พนักงานธุรการ

 

นายวิชณุ  แก้วกาบิน
นักการภารโรง