×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

วันที่ 20  สิงหาคม  2562
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนค้นคว้า ศึกษา ทดลอง แสดงตามความสามารถ เรียนรู้อย่างมีความสุข

อุบัติเหตุ

วันที่  6  ธันวาคม  2562 เวลาประมาณ 17.00  น. นักเรียนหญิง 2 คน โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ขับรถมอเตอร์ไชค์กลับบ้านพร้อมเพื่อน ได้เกิดอุบัตุเหตุชนกับรถกระบะของคุณครูโรงเรียนอนุบาลสรัลพร เนื่องจากเป็นสี่แยก ซอยแคบ มุมอับ  คนขับฟันหลุด 2 ซี่ เลือดออกที่หู คนซ้อนท้ายกระดุูกต้นขาหัก  รักษาตัวที่โรงพยาบาลส่องดาว ผอ. คณครู เพื่อน ๆ ผู้ปกครอง หัวใจสลาย

   

สำรวจ DLTV 12 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ออกสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ชมภาพเต็มที่นี่::::https://drive.google.com/open?id=1wqc-hBLzX1JFI8eH6PDZwK2EtX11GDOR

 

วันที่  16-18 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอส่องดาว
มีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 22 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี
ชมภาพเต็มที่นี่...

https://drive.google.com/open?id=17fGkRBO17wsvaAh6hoRZSfC6Bc5jGaR6