วันที่  17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประเมินครูผู้ช่วย 2  ราย คือ นางสาวอักษร จันทะสา เอกพลศึกษา และนางสาวศศิยาภรณ์ ยองใย เอกภาษาอังกฤษ

Comments: