วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประเมินครู คศ. 2 รายนางสาวเตือนใจ พรหมสุขันธ์ และคศ. 1 รายนางสาวกมลชนก ศรีสุดา

Comments: