×

Error

The CEGCore2 library could not be found.
Print
Category: ภาพข่าวกิจกรรม
Hits: 54

วันที่  25 ธันวามคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 80 คน ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวไร่สักทอง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

Comments: