วันที่  25 ธันวามคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 80 คน ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวไร่สักทอง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

Comments: