วันที่  11-12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2563 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และองค์กรต่าง ๆ ด้วยดี กราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ชมภาพเต็มที่นี่>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1cQ_L-ukhSrx8nZsYHKE2-0ARJEqc_BJ3?usp=sharing

Comments: