กองทุนยงยุทธ ดิลกศักดากุล และปราชญ์วัชร มุลฑา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จำนวน 82 ทุน มอบโดย ผอ.ประนมเนตร มุลฑา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา และคุณครูรุ่งนภา มุลฑา ข้าราชการบำนาญ (โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา)

ชมภาพเต็มที่นี่...https://drive.google.com/drive/folders/1AONDdYg_ZQrU0TPZEt0_HpqbttgmvFDq?usp=sharing

Comments: