×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

กีฬาภายในอุดมสังวรวิทยา 2562

วันที่  29  พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน จำนวน 2 สี คือ ฟ้า เหลือง  ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เป็นอย่างดี

ชมภาพเต็มที่นี่.....

https://drive.google.com/open?id=1Z_ccoipSv_EM3TgQesuG0CGr7bAkuRfh

 

   

   

Comments: