วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาใหม่ 2 ราย คือ นายอโนเชาว์  โคตะมา เอกวิทยาศาสตร์ และนายวิทยา กรรณพร เอกนิติศาสตร์

Comments: