ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

จำนวน ชาย 3   คน หญิง 16  คน รวมทั้งหมด 19  คน

 

นายประมงค์ สุขชิน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสมใจ แพงศรี 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

 

นายบุญไทย ก้อนตาล 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

 

นางธรารัตน์ ก้อนตาล 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

 

นางรุ่งนภา มุลฑา 
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางบวรลักษณ์ ยะไชยศรี 
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมลิวัลย์ บัวอ่อน 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

 

นางสาวเตือนใจ พรหมสุขันธ์ 
ครู ชำนาญการ 

 

 

นางสาวมัชฌิมา บุญเลิศ 
ครู ชำนาญการ 

 

 

นางสาวอริศรา สอนไชยา 
ครู ชำนาญการ

 

นางสาวนิภาพร ไชยชมภู 

ครู 

 

 


 นางสาวกมลชนก ศรีสุดา
ครู

 

 
นางสาวนุชรา วงค์ไชยสิทธิ์ 

 


นางสาวนัยนา วงค์เหง้า 
ครูผู้ช่วย 

 

นางสาวอรสา มัศยามาศ 
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวชัสฎาพร อุดชาชน 
ครูผู้ช่วย 

 

 

นางสาวสุมินตรา ห้าวหาญ 
ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวนุชรา วงค์ไชยสิทธิ์ 
ครูอัตราจ้าง

 

 

นายสำราญ คำสอิ้ง 
นักการภารโรง

 

 

นางสาวภัทราวดี ลังภูลี 
ครูธุรการ

Comments: