อุดมสังวรวิทยา  ค่าประจักษ์  ชุมชนรักสร้างสรรค์สมัครสมาน
หลวงปู่วันสร้างโรงเรียนให้ลูกหลาน  เป็นตำนานพุทธคุณหนุนนำใจ

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี  คุณครูดี นักเรียนมีอัชฌาสัย  น้ำใจงามปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ศูนย์รวมใจอุดมสังวรวิทยา

เหลืองฟ้าสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น  ผูกพันสร้างสรรค์ขจัดปัญหา
สร้างคนสร้างเกียรติตลอดมา  ได้สมญาโรงเรียนอุดมสังวร......