นายประมงค์   สุขชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา