คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

นายพันทวี  ไชยเชษฐ์
ประธานคณะกรรมการ

นายประมงค์   สุขชิน
กรรมการและเลขานุการ