งานบริหารวิชาการ

 

นางสาวอริศรา สอนไชยา 
ครู ชำนาญการ (หัวหน้า)

 

 
นางสาวนัยนา วงค์เหง้า 
ครูผู้ช่วย (ผู้ช่วยวิชาการ)

 

 

 

 

 

 

 

 งานบริหารงบประมาณ 

นางมลิวัลย์ บัวอ่อน 
ครู ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างบประมาณ) 

นางสมใจ แพงศรี 
ครู ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานการเงินและบัญชี)
 

 

นางสาวนิภาพร ไชยชมภู 

ครู  (การเงินและบัญชี)

 
นางสาวนัยนา วงค์เหง้า 
ครูผู้ช่วย (เก็บรักษาเงิน)

  

นางสาวชัสฎาพร อุดชาชน 
ครูผู้ช่วย (การเงินและบัญชี)

 

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

จำนวน ชาย 3   คน หญิง 16  คน รวมทั้งหมด 19  คน

 

นายประมงค์ สุขชิน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

  
ครูนายบุญไทย ก้อนตาล
ชำนาญการพิเศษ 

นางสมใจ แพงศรี 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

 

นางธรารัตน์ ก้อนตาล 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

 

นางรุ่งนภา มุลฑา 
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

นางบวรลักษณ์ ยะไชยศรี 
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมลิวัลย์ บัวอ่อน 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

นางสาวเตือนใจ พรหมสุขันธ์ 
ครู ชำนาญการ 

 

นางสาวมัชฌิมา บุญเลิศ 
ครู ชำนาญการ 

 

นางสาวอริศรา สอนไชยา 
ครู ชำนาญการ

 

นางสาวนิภาพร ไชยชมภู 

ครู  

 
 นางสาวกมลชนก ศรีสุดา
ครู


นางสาวนัยนา วงค์เหง้า 
ครูผู้ช่วย 

 

นางสาวอรสา มัศยามาศ 
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวชัสฎาพร อุดชาชน 
ครูผู้ช่วย 

 

 

 

นางสาวสุมินตรา ห้าวหาญ 
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวนุชรา วงค์ไชยสิทธิ์ 
ครูอัตราจ้าง
 

 

นายสำราญ คำสอิ้ง 
นักการภารโรง

 

นางสาวภัทราวดี ลังภูลี 
ครูธุรการ