เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านรักษาดินแดน ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
9
บ้านโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
11
บ้านหนองแซง ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ประวัติโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาโดยสังเขป

 

            ชาวบ้านหนองแซง  บ้านโนนสะอาด  บ้านรักษาดินแดน  มีความต้องการให้ทางราชการตั้งโรงเรียนขึ้น  เพราะลูกหลานต้องเดินทางไปโรงเรียนชุมชนส่องดาวนั้นไกลและลำบาก  พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปรับไปส่งเพราะกลัวอันตรายจากรถชน ทางท่านพระอาจารย์หลอ  นาถกโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)  ต.ปทุมวาปี     อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร  ได้มีเมตตาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อให้ได้โรงเรียนสาขาแห่งนี้ขึ้นมา  จึงได้มีการจัดตั้งผ้าป่าการศึกษาขึ้น เพื่อหาเงินจัดซื้อหรือเป็นค่าตอบแทนค่าที่ดิน  จึงได้รับแรงศรัทธาร่วมบริจาคคนละเล็กคนละน้อย  จากข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ชาวอำเภอส่องดาวและอำเภอใกล้เคียง จึงได้เงินค่าจัดซื้อที่ดินของนายคำบุญ   แก้วขาว  จำนวน  ๒๐  ไร่  เป็นเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท (หกแสนบาทถ้วน)  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙  นส.  ๓  ก  ทะเบียน  เลขที่  ๒๙๗๙  หน้า  ๒๙  เล่ม  ๓๐  ข.  หมายเลข  ๕๖๔๓  I  แผ่นที่  ข. ๗ 
          หลังจากได้ที่ดินแล้วได้จัดการพัฒนาปรับปรุงบริเวณพื้นที่ป่า  โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วย  กรป.กลาง  บ้านโคก  ต. ไร่  อ. พรรณานิคม  จ.สกลนคร  และกำลังกายกำลังใจจากชาวบ้านหนองแซง  บ้านโนนสะอาด  บ้านส่องดาว  บ้านธวัชชัย  บ้านหนองแดง  บ้านโคกกลางและบ้านรักษาดินแดน  เพื่อพัฒนาพื้นที่และได้ดำเนินเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนส่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  ที่ประชุมคณะกรรมการกาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๓๙  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๓๙  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาเป็นโรงเรียนสาขา  ให้ชื่อว่า  “ โรงเรียนชุมชนส่องดาว  (สาขาอุดมสังวรวิทยา)”  ตั้งแต่  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๓๙  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๙  ลงนามโดย  นายเกียรติพันธ์   น้อยมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ทรงไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท กระทิงแดงฟาร์มาซุติคอล จำกัด จำนวน 18 ล้านบาท ทำพิธีเปิดและมอบอาคารเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดย ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมกาารการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ และแยกเป็นเอกเทศออกจากสาขาโรงเรียนชุมชนส่องดาว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปรัชญาของโรงเรียน

     สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข

คำขวัญโรงเรียน

มีวินัย  ใฝ่มานะ ละยาเสพติด

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – เหลือง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายถูกระเบียบ

   
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          นักเรียนโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาได้เหมาะสมวับวัย