10 มกราคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 มีคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผู้ปกครอง "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

ชมภาพเต็มที่นี่...

https://drive.google.com/open?id=1LDK3NcW9Z90cBRJsgeBdA-CcE8HpMPWv