วันที่  30-31 ธันวาคม  2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ชมภาพเต็มที่นี่...

https://drive.google.com/open?id=11_mEtpxEKfmrhafDrBZ9H5gjA0-mBGaq