วันที่  24  ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย คือ นางสาวชัสฎาพร  อุดชนชน และนางสาวนัยนา  วงค์เหง้า ถือว่าุคุณครูทั้งสองคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสมกับความเป็นครู ปฏิบัติตนดี ปฏิบัติงานดี ผ่านพ้นทุกกระบวนการ ขอบคุณกรรมการประเมินทุกท่าน ณ โอกาสนี้