วันที่  16-18 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอส่องดาว
มีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 22 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี
ชมภาพเต็มที่นี่...

https://drive.google.com/open?id=17fGkRBO17wsvaAh6hoRZSfC6Bc5jGaR6