ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่  3  ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
มีมติให้โรงเรียนจัดผ้าป่าการศึกษาพัฒนาโรงเรียนทุกระบบ