ทัศนศึกษาสกลนคร 2562

วันที่  26  พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาบล 1ประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางจังหวัดสกลนคร
แวะนมัสการพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ชมภาพเต็มที่นี่.....

https://drive.google.com/open?id=1X29d3JWmi8eHqhrwgTRgmmP0i_dxFrDm