ทัศนศึกษามุกดาหาร 2562

วันที่  25  พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางจังหวัดมุกดาหาร แวะนมัสการพระธาตุพนม

ชมภาพเต็มที่นี่...

https://drive.google.com/open?id=1I5CJT3mWMdLb7zqhOwN6OKdcZiXSXBgQ