ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 3 อำเภอ

วันที่  20  พฤศจิกายน  2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 3 อำเภอ คือ นิมคมน้ำอูน วาริชภูมิ และส่องดาว
รับทราบนโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดร.เจริญ  ราชโสภา 
รองฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายสำราญ ศรีจันทร์
และคณะศึกษานิเทศก์สกลนคร เขต 2

ชมภาพเต็มที่นี่....

https://drive.google.com/open?id=1v9L1x_3dWyxJrFClPpL3EuPSdcHpAi5n