วันปิยมหาราช 2562

วันที่  23  ตุลาคม 2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมปิยมหาราชรำลึก ที่หน้าพระบรมรูป ร.5 หน้าเทศบาลตำบลส่องดาว  

   

     

ชมภาพเต็มที่นี่.

..https://drive.google.com/open?id=1UxOtWvpanBJFzIyCE5iyoitswkfMXMwY