ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2562

วันที่ 19,24,25 กันยายน  2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

จากคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ชมภาพเต็มที่นี่...

https://drive.google.com/open?id=1ry8AMxVlEM7r0mr9H4hSu0j7gzlokLau