วันแม่แห่งชาติ 2562
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ภาพเต็มดาวน์โหลดที่นี่

https://drive.google.com/open?id=1dmeZ_OD-o0irMzsDyBbFD7FmZi2_sWj6