1 กรกฎาคม ของทุกปี ครบรอบวันสถาปนาลูกเสือ  
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมพิธีสวนสนามที่โรงเรียนชุมชนส่องดาว 

https://www.facebook.com/185149875737106/videos/356061821743491/