18-22  มีนาคม  2562  คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในเขตและนอกเขตบริการ จำนวน 23 หมู่บ้าน