ทัศนศึกษาข…

โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแ...

Read more

กีฬาภายใน 25…

วันที่  11-12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา...

Read more

งานเลี้ยงต…

วันที่  2  ตุลาคม  2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชกา...

Read more

ต้อนรับครู…

วันที่ 2-3 กันยายน 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม...

Read more

มอบทุนการศ…

กองทุนยงยุทธ ดิลกศักดากุล และปราชญ์วัชร มุลฑา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรี...

Read more

วันแม่แห่ง…

โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 ถวายความจงรักภักดี ...

Read more

เลือกตั้งป…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยจัด...

Read more

ไหว้ครู 2563

16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563 รักครู ไห...

Read more

สำรวจ DLTV

สำรวจ DLTV 12 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ออกสำรวจความพร้อมการจัดการเ...

Read more